Kültürel Kimlik ve Kültürlerarası İletişim

Kültürel kimlik kavramı bağlamında dini, kültürü, gelenekleri ve yaşam tarzını içeren geniş bir alandır. Başka bir deyişle, aslında, o kişiyi bütün yapan unsuru ifade eder. Bir kişiyi veya bir topluluğu bir bütün olarak tanımlayan bir durumdur. Herkesin kültürel bir kimliği vardır. İnsanların kültürel kimliği doğrudan kişilerin yaşamıyla ilgilidir. Kültürü oluşturan en önemli unsur dil ve dindir.

Kültürel kimlikler kişilerin istek veya talepleri doğrultusunda verilmez. İnsanlar doğuştan bu kimliğin bir parçasıdır. Kültürel kimliklerin birçok olumlu etkisi vardır. İnsan hayatını etkileyen dini, gelenekleri, gelenekleri, işi, coğrafi bölgesi ve ailesi, bir kişinin kültürel kimliğini oluşturur. Kültürel kimliğe sahip bir toplumda bir insan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, burada kültürel kimlik yüzyıllar boyunca aynı şekilde devam etmez. Hızlı değişikliklere tabidir. Kültürel bir kimlikten bahsetmek herkes için çok zor. İletişim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, aslında, insanların kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dinlerin kültür kimliği üzerinde de büyük etkisi vardır. İnsanlar inandıkları dine inaçlarına göre yaşarlar. Dine göre giyinir ve hayatını gerçekleştirir. Bu durum kişinin hayatını da etkiler. Diğer bir deyişle, bir kişiyi kültürel kimlik olarak tanımlamak istiyorsak, o kişinin sahip olduğu tüm mal varlığını bilmek gerekir.

Prof. Dr. Aydın Uğur, küreselleşmenin kültürel kimlik üzerinde büyük etkisi olduğunu söylüyor. Geçmişte dünyanın farklı bir yerinde yaşayan bir kişinin o bölgeye gidebilmesi için başka bir kültürden etkilenmesi ve o kültürle yaşaması gerekir. Ancak bu durum internetle birlikte değişti ve artık kültürler doğrudan etkileniyor. Hele ki internetin gelişmesiyle bir kültürden bahsetmek artık imkansız değil. Hindistan’da kıyafet giyen insanlar ile Amerika’da kıyafet giyen insanlar arasında pek çok benzer durum var. büyük kültürler küçük kültürlerin etkisi altına girdi ve neredeyse yok edildi. Çünkü tüm güçlü yönleriyle özgün kültür, kültürün zayıflığını orta çıkarmaktadır.

Kültür ve dil birlikte yaşar ve birlikte kaybolur. Bugün dünyada en çok olan bir dil var. Kişi bir dil konuşursa o dil ile bir kültür oluşturur. Geçmişte diller bile yabancı kelimelerden etkilenmiyordu. Ama şimdi Japonya’daki insanlar bile internetle birlikte artık kültürlerinde kendi sözcüklerine sahip değil. Özellikle sosyal medyada hakim olan diller diğer dilleri kolaylıkla etkileyebilir. Kültürel kimlik durumunda ise büyük bir zarar görülmektedir. Kültürel yozlaşma burada başlıyor. Aristo, yüzyıllar önce “en talihsiz millet, kalesi ise kültürü ve ahlakı harap olan bir milletin içinde durmaktadır” demişti. Kültürel yozlaşma elbette kültür ve ahlakın yok olmasına neden olur. Elbette kültür üzerinde etkili olan başka şeyler de var. Yaş ve etnik kimlik de kültürel kimlik üzerinde çok etkilidir. Örneğin, etnik olarak yerli bir kişinin doğuştan bir kimliği vardır.

Küreselleşme, ekonomik, siyasi ve kültürel entegrasyon çabasını karşılıklı bağımlılıkla açıklamaya çalışırken, kültürel homojenlikle farklılıkları anlamaya çalışır. Ancak bu çabada milli, etnik ve dini kimliklerin önemi kaybolmaktadır. Bunların yerini almaya çalışan küresel kimlik temelsiz ve belirsizdir.

Küreselleşme, kültürel entegrasyon ve onları elinde tutanlara olan bağlılıkları ile ulusal, etnik ve dini kimliklerin önemini azaltmadı. Kültürler değişiyor, kültürel kimlikler yeniden yorumlanıyor. Kültürel kimlikler, kitle hareketlerinin ve çatışmaların kaynağı olmaya devam ediyor. Üstelik iletişim teknolojisindeki gelişmeler, insanların etnik, dini ve ulusal kimliklerinin farkına varma ve onları bu kimliklerle özdeşleştirme sürecini hızlandırmıştır.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181053

https://firatcur.wordpress.com/kulturel-yozlasmanin-neden-ve-sonuclari-ve-alinacak-onlemler/

https://centerforinterculturaldialogue.files.wordpress.com/2017/01/kc22-cultural-identity_turkish.pdf

Arsev, Bektaş. (1996). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Ankara: Bağlam Yayıncılık. Avcı, Nabi. (1990). Kitle Kültürü Enformatik Cehalet, Ankara: Rehber Yayınları.

Kim, Y. Y. (2007). Ideology, identity, and intercultural communication: An analysis of differing conceptions of cultural identity. Journal of Intercultural Communication Research, 36(3), 237-253. Miike, Y. (2007).

Theorizing culture and communication in the Asian context: An assumptive foundation. Intercultural Communication Studies, 11(1), 1-21.

CULTURAL IDENTITY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

In the context of the concept of cultural identity, it is a large and wide area that includes religious, orifice, culture, customs and life style. In other words, in fact, the whole person who makes that whole person. A situation that identifies a person or a community as a whole. Everyone has a cultural identity. Cultural identity of people is directly related to the life of persons. The most important element that forms a culture is language and religion. Cultural identities are not given in accordance with the request or request of persons. People are part of this identity from birth. Cultural identities have many positive and positive effects. Religion, customs, traditions, work, geographic region and family of people that affect human life constitute the cultural identity of a person. No matter where in the world a human is living in a society with cultural identity. Here cultural identity does not continue in the same way throughout the centuries. It is subject to rapid changes. It is very difficult to talk about a cultural identity for everyone. The rapid advances in communication and technology have, in fact, a great influence on people’s culture. Religions also have a great influence on the identity of culture. People live according to the religion they believe. She dresses according to religion and realizes her life. This situation also affects the life of the person. In other words, if we want to define a person as a cultural identity, it is necessary to know all the possessions of that person.

Professor dr. Aydin Ugur says that the globalization has a great influence on cultural identity. In the past, a person living in a different place of the world to be affected by another culture to go to that region, and it must live with the culture. However, this situation has changed with the internet, and now the cultures are directly affected. Especially with the development of the Internet is no longer impossible to talk about a culture. There are many similar situations between people wearing clothes in India and people wearing clothes in America. large cultures have brought under the influence of small cultures and almost destroyed. Because the original culture with all the strengths can weaken the weakness of the culture.

Culture and language live together and disappear together. Today there is a language that is the most in the world. If a person speaks a language, he / she creates a culture with that language. In the past, even languages ​​were not influenced by  foreign words. But now the people in Japan together with the internet now has their own words in their culture. Especially the languages ​​that are dominant in social media can easily affect other languages. And in the case of cultural identity, large damage is seen.

The culturel corruption begins here. Aristotle, centuries ago, “the most unfortunate nation, while the fortress is standing in a nation whose culture and morality is ruin,” he said. Cultural corruption, of course, brings about the destruction of culture and morality.

The person is separated from the culture it belongs to. And in the end of the world, there is a unique cultural identity.

Of course, there are other things that are effective on culture. Mourning and ethnic identity are also very effective in cultural identity. Gender is as effective as these elements in most ways. They are cultured as a human being. For example, an ethnically indigenous person has an identity from birth. Or the American. Gender as a person constitutes the identity of culture with the gender. Mourning is effective in what a human being and what kind of culture it will create.

While globalization tries to explain the effort of economic, political and cultural integration with mutual dependence, it tries to realize the differences with the cultural homogeneity. However, in this endeavor, the importance of national, ethnic and religious identities is lost. Global identity, which tries to replace them, is unfounded and uncertain. globalization has not diminished the importance of national, ethnic and religious identities by cultural integration and their commitment to those who hold them. Cultures are changing, cultural identities are reinterpreted. Cultural identities continue to be the source of mass movements and conflicts. Moreover, the advances in communication technology have accelerated the process of getting people aware of their ethnic, religious and national identities and identifying them with these identities.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu